Welcome Selamat Datang di My Blogspot http://pangearunbiru.blogspot.com/?m=0

AKHLAK

akhlak pendoman berperilaku
Akhlak. Kajian Akhlak Tauhid. Akhlak berarti prilaku, sikap , perbuatan, adab dan sopan
santun . Akhlak mulia berati seluruh prilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-
Quran dan Hadist yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah
Muhammad SAW kepada kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup . Akhlak
beliau adalah Al - Quran .
Akhlak atau adab sopan santun yang telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad
SAW itu meliputi akhlak manusia kepada Allah SWT dan Akhlak terhadap sesama ciptaan
Allah, termasuk didalamnya akhlak terhadap diri sendiri karena diri sendiri itu termasuk
ciptaan Allah Juga , lahir dan batin.
Secara garis besar , akhlak mulia itu dapat dikelmpokkan kedalam dua kelompok yaitu:
1 Akhlak kepada Allah
Akhlak mulia kepada Allah berati mengikuti seluruh perintah yang telah disampikan Allah
kepada Rasul yang Maha Mulia Muhammad SAW. Seluruh perintah tersebut sudah tercatat
dalam Al - Quran dan Hadist .
2 Akhlak kepada ciptaan Allah
Akhlak terhadap ciptaan Allah meliputi segala prilaku , sikap , perbuatan , adab dan sopan
santun sesama ciptaan Allah yang terdiri atas ciptaan Allah yang gaib dan ciptaan Allah
yang nyata , benda hidup dan benda mati .
Mengingat sangat luasnya cakupan akhlak ini karena menyangkut seluruh aspek kehidupan
manusia, maka secara garis besar struktur akhlak mulia terhadap seluruh ciptaan Allah itu
dapat digambarkan seperti struktur sederhana berikut ini .
1. Ciptaan Allah yang gaib
a) Gaib Dalam Arti Positif
i Malaikat
ii Qada dan Qadar
iii Kiamat , Alam Kubur , Padang Mashar Dll
iv Sorga , Neraka dan Segala Penghuninya
v Dan Lain – Lain
b) Gaib Dalam Arti Negatif
i Iblis , Jin, Syetan
ii danBenda serta Alam Gaib Lainnya
2. Ciptaan Allah yang Nyata
1. Sesama Manusia
i. Nabi dan Rasul
ii. Keluarga
▪ Diri Sendiri
▪ Orang Tua
▪ Kerabat Dekat, Kerabat Jauh dan Seterusnya
▪ Tetangga Dekat dan Tetangga Jauh
▪ Sesama Muslim
▪ Non Muslim
2. Selian Manusia
i Tumbuhan
ii Hewan
3. Benda Mati
i Bumi dan Segala Isinya
ii Benda Luar Angkasa
Walau struktur yang disampaikan masih sangat jauh dari lengkap dan sempurna , namun
diharapkan akan bisa memberikan gambaran cakupan akhlak mulia yang sudah dicontohkan
dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW
Seluruh sikap dan perilku serta adab sopan santun terhadap semua ciptaan Allah sudah
termuat dan tercantum dalam Al- Quran dan Hadist . Tinggal bagaimana kita bisa
mempelajarinya secara benar dan teliti serta mengamalkannya
Pembahasan masalah Akhlak adalah pembahasan yang sangat luas , sama luasnya dengan
seluruh asoek kehidupan manusia serta variasi – variasinya.
Secara garis besar fungsi dan tujuan pengamalan akhlak mulia bagi umat manusia adalah :
1. Sebagai pengamalan Syariat Islam
Sebagai pengamalan Syariat Islam . Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam
semeste telah , e , berikan tuntunan prilaku dan etika secar sempurna , sehingga dengan
niat karena Allah SWT , pengamalan akhlak yang mulia itu insya Allah akan menjadi
ibadah bagi umat islam yang mengamalkanya.
2. Sebagai Identias
Sebagai Identias , Akhlak mulia ini diperuntukkan oleh Allah kepada manusia yang berakal
budi karena dengan tuntunan akhlak yang mulia akanbisa membedakan antara manusia
denga hewan .
3. Pengatur Tatanan Sosial
Akhlak Mulia Sebagai Pengatur Tatanan Sosial berarti dengan pengamalan akhlak mulia
yang sudah dicontohkan oleh yang Mulia Saydina Muhammad SAW mengukuhkan bahwa
manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa dan lepas dari pengaruh
lingkungannya . Dengan akhlak mulia ini tatanan sosial yang terbentuk semakin
memberikan makna dan nilai yang tidak saling merugikan .
4. Rahmat Bagi Seluruh Alam
Akhlak Mulia Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam berarti akhlak mulia yang diperuntukkan
bagi manusia tidak hanya mengatur tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya
tetapi juga hubungan antara manusia dengan makhluk – makluk lain selian manusia dan
alam sekitarnya .
5. Perlindungan Diri dan Hak Azazi Manusia ( HAM )
Akhlak Mulia Sebagai Perlindunagn Diri dan Hak Azazi Manusia ( HAM ) berarti dengan
menjalin hubungan yang baik berdasarkan hukum dan syariat agama akan terbentuk
hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan .
Selanjutnya secara bertahap kita akan mencoba melakukan kajian akhlak mulia ini sesuai
dengan aturan dan tatanan ilmu tauhid yang benar dan yang menjadi acuan dalam kajian K - I-
T - A.
Semoga Allah selalu membimbing kita
dengan ilmunya sehingga kita semua terhindar
dari perbuatan yang keji dan mungkar .
Amin

Post a Comment